Infolinka: +420 736 760 921 (Po-Pá 9-17) - nepřijímá SMS
0,
Cena celkem: 0 Kč
Nakupte ještě za 2000 Kč
a máte dopravu ZDARMA!

Reklamační řád

Jak reklamovat zboží?

Reklamační řád

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění a účelně upřesňuje postup kupujícího spotřebitele v případě reklamace zboží zakoupeného u společnosti LIP distribution s.r.o., Velké nám. 140, 386 01 Strakonice (dále jen „prodávající“) skrze internetový obchod www.swis-shop.cz

Článek I.

Prevence

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velkost výrobku přesně odpovídal potřebám kupujícího spotřebitele (dále jen „kupující“). Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřovaní zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost zboží, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání zboží, užívání zboží k nevhodnému účelu.

Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

Článek II.

Základní podmínky uplatnění práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“)

Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Uplatní-li kupující reklamaci prodaného zboží řádným způsobem, je vedoucí prodejny nebo jím pověřený zaměstnanec povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, suché, bez zápachu. V opačném případě nebude zboží přijato k reklamaci.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník může v odůvodněných případech s kupujícím dohodnout lhůtu delší.

Článek III.

Místo a způsob uplatnění reklamace

Kupující může uplatnit reklamaci v kterékoliv prodejně nebo přímo v sídle společnosti. Kupující uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou. Nákup reklamovaného zboží prokazuje kupující nejlépe nákupním dokladem (kopie). Bez předložení nákupního dokladu bude reklamační řízení zahájeno, jen pokud kupující jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil u společnosti LIP distribution s.r.o. (doklad o platbě platební kartou).

Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační list) o tom, kdy reklamaci uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání.

Článek IV.

Lhůty pro uplatnění reklamace

Reklamace musí být uplatněna v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a znemožnit tak odborné posouzení. Z těchto důvodů může být reklamace odmítnuta. Záruka je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, záruční doba nezačíná znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Článek V.

Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

O provedení opravy rozhodne vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy kupujícím, pokud se nedohodnou jinak (odeslání poštou).

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:

- reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě

- kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

Článek VI.

Neodstranitelné vady

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má kupující právo:

- požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jakékoliv zboží)

- nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

Článek VII.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou je prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících, se řeší způsobem uvedeným v článcích V a VI.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.

 Reklamaci zašlete na adresu: SWIS-SHOP.CZ, Masarykova 2312/65, Ústí nad Labem 400 01*
*Pokud zboží zasíláte zpět skrze dopravce Zásilkovna (Packeta), neposílejte zboží na adresu, ale na výdejní místo - adresa našeho výdejního místa je totožná s adresou pro zaslání reklamace.

  • Reklamační formulář ke stažení zde.
  • Formulář na výměnu zboží ke stažení zde.
Nahoru